Samen ondernemen voor sociaal wonen

Met een jaarverslag geven we elk jaar inzicht in onze prestaties van het voorgaande jaar. Ook met dit verkort jaarverslag blikken we terug op 2014, laten we zien hoe we te werk zijn gegaan en wat we bereikt hebben. Ondanks de moeizame economie en het niet gemakkelijke jaar zijn de resultaten gelukkig geruststellend te noemen.

Onze ambitie is dat Bergopwaarts een gezond bedrijf blijft, zodat onze klanten tevreden kunnen wonen in een goede woning en in een plezierige woonomgeving. Onze missie blijft onvoorwaardelijk om samen met onze partners te zorgen voor die mensen die zelf niet goed kunnen voorzien in huisvesting.  Samen ondernemen voor sociaal wonen!

We spelen een actieve rol op het vlak van wonen, wijkbeheer en bij de ontwikkeling van nieuwbouw en maatschappelijk vastgoed. Wij zijn een woning-corporatie die in Deurne, Asten, Helmond, Laarbeek, Gemert, Someren en Delft ruim 5.000 woningen beheert.

Ik nodig u van harte uit om met mij mee te wandelen door het straatbeeld. Wij laten u graag een aantal hoogtepunten zien van activiteiten die wij in 2014 ondernomen hebben. Maar vooral laten we onze klanten aan het woord: de mensen waar wij het voor doen.

Chris Theuws, directeur-bestuurder

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

De nieuwe Woningwet heeft een grote invloed op de woningmarkt en de corporatiesector in het bijzonder. Woningcorporaties gaan terug naar hun kerntaak en kunnen zich minder inspannen in wijken en buurten. De eerder ingevoerde verhuurdersheffing heeft tot gevolg dat de betaalbaarheid en beschikbaarheid onder enorme druk is komen te staan. Druk op de betaalbaarheid omdat – naast de effecten van de crisis – corporaties niet anders kunnen dan de huren extra verhogen. Druk op de beschikbaarheid omdat het betalen van deze heffing ertoe leidt dat corporaties minder kunnen investeren; door het stagneren van de doorstroming aan de onderkant van de markt zit de woningmarkt op slot.

 

LeesVerderKnop

Kwaliteit

Op basis van het woningwaarderingsstelsel is de kwaliteit van onze sociale woningen zeer hoog, vooral qua vierkante meters woonoppervlak en grootte van de tuinen. Ook energetisch scoort Bergopwaarts goed. Onze woningen hebben gemiddeld een groen energielabel (C).

Met een speciaal spouwmuurisolatie-project worden in drie jaar tijd alle woningen met label D en E voorzien van spouwmuurisolatie. In 2014 is het eerste deel hiervan afgerond. Voor onze onderhoudsplanning zijn conditiemetingen uitgevoerd op onze woningen.

Klik verder om de resultaten te bekijken.

 

LeesVerderKnop

Klanten centraal

Onze klanten zijn belangrijk. Tevreden bewoners staan voor ons centraal. Daarom vinden we klantcontact ook zo essentieel en wordt hier veel aandacht aan besteed. Op diverse wijzen toetsen wij die tevredenheid en treden wij in contact met de klant. We geven de klant steeds meer de regie. Zo hebben we het klantgericht binnenonderhoud ingevoerd; de klant geeft zelf aan wat voor wensen hij heeft ten aanzien van onderhoud. Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden, dan wordt het onderhoud uitgevoerd op het moment dat de klant aangeeft.

 

LeesVerderKnop

Passend bezit

Bij het project Europastraat in Deurne zijn een drietal grote eengezinswoningen getransformeerd naar drie grondgebonden seniorenwoningen en drie 1-2 persoonswoningen boven. Dit om tegemoet te komen aan de veranderende vraag van grote eengezinswoningen naar woningen die voor kleine huishoudens en senioren geschikt zijn.

 

LeesVerderKnop

Maatschappelijk ondernemen

Maatschappelijk ondernemen is van deze tijd en staat al jaren hoog op onze agenda. We spannen ons in om iedereen de kans te bieden om prettig te wonen: óók speciale groepen. Heel trots zijn wij op de realisatie van twee bijzondere projecten: de Rozenstraat in Asten en De Droom in Deurne

De Rozenstraat, Asten
In Asten is een bestaand appartementencomplex geschikt gemaakt voor huisvesting van tien (jong)volwassenen met autisme. Hiervoor hebben we samengewerkt met het Regionaal Autisme Centrum, waar de complete begeleiding van mensen met autisme in regio Zuidoost Brabant en Noord-Limburg wordt verzorgd.

De Droom, Deurne
Samen met Stichting De Droom heeft Bergopwaarts in een bestaand gebouw aan het Crobachplantsoen in Deurne een woonplek voor bewoners met een verstandelijke beperking gerealiseerd. Na de nodige aanpassingen heeft iedere bewoner een eigen appartement en er zijn algemene ruimtes waar onder begeleiding gezamenlijk wordt gekookt, en de bewoners hun vrije tijd met elkaar doorbrengen.

 

LeesVerderKnop

 

Nieuwbouw

Ondanks de gevolgen van de jarenlange economische malaise, hebben we de bouwproductie enigszins op gang weten te houden. In 2014 hebben we 45 (vooral) sociale woningen opgeleverd, waarvan 22 woningen nieuwbouw. Ook is er een start gemaakt met het ontwikkelen van nieuwbouwplannen voor het nieuwe jaar: 108 huurwoningen en 17 koopwoningen zijn in voorbereiding.

 

LeesVerderKnop

Organisatie

Woningcorporaties staan al jaren in de schijnwerpers. Een heldere organisatiestructuur en werken vanuit de Corporate Governance Code *), dragen bij aan transparant en integer ondernemen. Daarnaast handelen we vanuit de Aedescode. Op deze manier laten we zien waarvoor we staan, waarop we aanspreekbaar zijn, dat we kwaliteit bieden en dat we ons willen verantwoorden naar de omgeving waarin we werken.

Als vereniging heeft Bergopwaarts achtereenvolgens een democratisch gekozen Ledenraad, een Raad van Commissarissen en het Bestuur, gevormd door de directeur-bestuurder. Ieder van deze organen vervult binnen Bergopwaarts een autonome rol, controleert elkaar en legt verantwoording af.

*) Doel van de Governance Code is het vaststellen van normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.

 

LeesVerderKnop

Duurzame samenwerking

Goed contact met belanghebbenden is essentieel voor Bergopwaarts. Onze belanghebbenden variëren van gemeenten en zorgpartijen tot wijkcommissies en ouderenbonden. Maar ook leveranciers, kredietinstellingen, scholen en buurtverenigingen horen hierbij. Met alle denkbare (maatschappelijke) partijen op gebied van wonen, zorg, welzijn en onderwijs in de gemeenten waar wij werkzaam zijn, is het belangrijk voeling te houden en te komen tot goede afspraken.

 

LeesVerderKnop

Gezond bedrijf en kengetallen

Een kwalitatief goede woning tegen een betaalbare huurprijs: dat is wat we onze primaire doelgroepen bieden. Nu en in de toekomst. Het beschikbaar zijn van voldoende financiële middelen is hierbij een randvoorwaarde. 2014 was geen gemakkelijk jaar, maar gelukkig zijn de resultaten nog steeds geruststellend. Sinds een paar jaar is Bergopwaarts hard aan het werk om de bedrijfslasten te verminderen ten einde geld vrij te maken voor investeringen en/of aflossingen. En met succes. In 2014 zijn de bedrijfslasten met 4% gedaald. Mede door vervroegde aflossing en/of goedkope herfinanciering zijn de rentelasten met 7% gedaald. Deze besparingen zijn nodig om de hoge verhuurdersheffing te kunnen opvangen. Hiermee kunnen we ons doel, betaalbare woningen tegen betaalbare huurprijzen, nog beter realiseren.

klik verder om dit verslag in pdf-vorm en de jaarcijfers te downloaden.

 

LeesVerderKnop