We willen en kunnen het niet alleen

Voor ons als maatschappelijk ondernemer is het contact met onze belanghebbenden onmisbaar: samen willen wij onze doelstellingen realiseren. Zowel in kleiner als groter verband worden verschillende actuele onderwerpen behandeld. Onze belanghebbenden variëren van gemeenten en zorgpartijen tot wijkcommissies en ouderenbonden. Maar ook leveranciers, kredietinstellingen, scholen en buurtverenigingen horen hierbij.

Tot belanghouders in de eerste ring behoren HBO De Peel, gemeenten, zorg en welzijn en andere woningcorporaties.

Partner van gemeenten

Bergopwaarts beschouwt zichzelf als partner in de gemeenten Deurne en Asten. Met de gemeenten Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren en Delft zijn geen prestatieafspraken gemaakt, omdat Bergopwaarts in deze gemeenten over een kleine woningvoorraad beschikt. Met partnergemeenten overleggen we minstens ieder kwartaal of zoveel vaker als nodig, om de volkshuisvesting goed te organiseren. In Helmond zijn we als partner betrokken via het directeurenoverleg.

Zorg en welzijn

Mensen die intensieve zorg of verpleging nodig hebben, willen steeds vaker gelijkwaardige zorg in hun eigen woning krijgen. Zo kunnen ze zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Bergopwaarts speelt hierop in door een passend aanbod te creëren en fysieke aanpassingen in de woning te realiseren.
De belangrijkste zorg- en welzijnspartijen waarmee Bergopwaarts samenwerkt zijn: De Zorgboog, Savant, Stichting ORO, Regionaal Autisme Centrum, GGZ, Kempenhaeghe en Bureau Jeugdzorg Brabant

HBO De Peel

Huurders hebben bij Bergopwaarts inspraak!

In juni 2015 ondertekenden Gemeente Deurne, HBO De Peel en Bergopwaarts het convenant en de prestatieafspraken voor 2015-2019. Hierin zijn afspraken opgenomen over leefbaarheid, nieuwbouw en verkoop van sociale huurwoningen, huisvesting van bijzondere doelgroepen en het betaalbaar houden van sociale huurwoningen. HBO De Peel heeft de prestatieafspraken mede ondertekend, als een van de eerste huurdersorganisaties in Nederland. Voorheen had HBO De Peel een adviserende rol, vanaf 2015 is dat een uitvoerende geworden.

In het maandelijks overleg met Huurders Belangen Organisatie (HBO) De Peel zijn het afgelopen jaar de volgende onderwerpen besproken en behandeld:

  • De jaarlijkse huurverhoging
  • Nieuw huurbeleid
  • De herziening van de woningwet
  • Prestatieafspraken met de gemeente Deurne
  • Wijziging in toewijzen binnen ons complex De Koning te Helmond
Ondertekening

Woningcorporaties

Met collega-corporaties wordt intensief samengewerkt, we delen kennis en huren elkaars krachten in. Een greep uit de samenwerkingsactiviteiten:

Uitwisselingsstages met Goed Wonen Gemert zijn uitgevoerd waarbij medewerkers van de afdeling Wonen over en weer bij elkaar een dag meeliepen in de praktijk.
DUWO uit Delft en Goed Wonen Gemert beheren voor ons woningcomplexen inclusief het toewijzen bij mutatie in de respectievelijke gemeenten.

Met een aantal corporaties hebben we een regionale geschillencommissie opgericht. Deze commissie behartigt de belangen van de huurders van de corporaties Goed Wonen Gemert, woCom, Helpt Elkander en Peelrand Wonen. In 2015 heeft de commissie geen geschillen behandeld namens de huurders van Bergopwaarts.

Daarnaast hebben we met elkaar een convenant gesloten voor het “Tweede Kansbeleid”.

We maken deel uit van een ICT-platform waarin 6 corporaties zich verenigd hebben om samen afspraken te kunnen maken met ICT-leveranciers over de implementatie van een nieuw basisinformatiesysteem in 2016. Van woCom en Goed Wonen Gemert huren we de controller respectievelijk de P&O-adviseur voor enkele dagdelen per week in.

Met Woonpartners en Savant hebben we voor het project De Eeuwsels een energie-BV opgericht om duurzame energie betaalbaar en betrouwbaar te kunnen leveren aan onze klanten.

Bergopwaarts trekt de kar van de werkgroep van woningcorporaties om te komen tot een regionale woonvisie.