• Visitatie

    “Visitatiecommissie: Bergopwaarts is in control”

    Lees verder

Beoordeling van onze maatschappelijke prestaties: goed

Woningcorporaties laten een visitatie uitvoeren om zich te verantwoorden over de keuzes die ze maken en over hun maatschappelijk presteren. Voor Bergopwaarts was dit de derde keer.

Als lokaal betrokken, ambitieuze corporatie scoren we goed op de beoordeling van onze maatschappelijke prestaties. Bergopwaarts is in control! Omdat we ons willen blijven verbeteren, hebben we de verbeterpunten van vorige visitaties aangepakt. De prestaties zijn dan ook duidelijk zichtbaar verbeterd ten opzichte van de vorige visitaties.
De visitatiecommissie neemt de elementen ‘open, toegewijd, gedreven en een grote samenwerkingsbereidheid’ heel duidelijk waar tijdens het visitatietraject. Een mooi compliment vinden wij. Hierdoor kunnen we goed maatschappelijk presteren! De aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn voor ons herkenbaar en hier zijn we inmiddels ook mee aan de slag gegaan.

Doorkijk naar 2016

Onze sector ondergaat grote wijzigingen en 2016 wordt daardoor een spannend jaar. Komende jaren wordt de Woningwet verder in de praktijk gebracht. Voor een aantal elementaire onderdelen zoals voorstel scheiding daeb / niet-daeb, voorstel financieel reglement en statuten in lijn met woningwet, gelden harde deadlines. Wij hebben geanticipeerd op de nieuwe situatie en houden rekening met verschillende scenario’s. De grote stroom van vluchtelingen zal zorgen voor een grote druk op de beschikbare woningen. De reguliere woningzoekende zal dit effect ook ervaren. Wij blijven ons inspannen om wonen mogelijk te maken voor degenen die daar zelf moeilijker in kunnen voorzien. Met enthousiasme starten we weer met het bouwen van woningen voor onze doelgroepen.

Risicobeheersing
Risicobeheersing blijft onverminderd onze aandacht behouden. Net als in 2015 zal ons beleid erop gericht zijn om ook bij tegenslag financieel gezond te blijven. Dit wordt onder meer bewerkstelligd door blijvend te voldoen aan de door de toezichthouders en geldgevers gestelde eisen.

Governancecode
Ook de governancecode blijven wij onderschrijven: deze geeft richting aan de wijze waarop het bestuur en de Raad van Commissarissen functioneren en de wijze waarop zij hierover verantwoording afleggen.

Koers
In 2016 gaan we onze koers voor de komende jaren opnieuw bepalen. Met het formuleren van het nieuwe ondernemingsplan 2017 – 2020 gaan we vol vertrouwen de toekomst in om onze kerntaak te kunnen blijven uitoefenen.